سبزه میدان

قیمت #افغانی افغانستان

1398-03-22

ساعت قیمت
11:21:40 164
11:14:59 163

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-06-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار