سبزه میدان

قیمت #افغانی افغانستان

1398-02-25

ساعت قیمت
16:01:17 185
13:23:00 189

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-06-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار