سبزه میدان

قیمت #افغانی افغانستان

1398-01-26

ساعت قیمت
15:26:24 178
10:46:30 182

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-02-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار