سبزه میدان

قیمت #حواله #فرانک_سوئیس

1398-11-02

ساعت قیمت
11:59:58 14100

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-12-03

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 13:28:14 14680 14680 14990 14950 -40
#دلار #صرافی_آزاد 13:07:59 14700 14700 15100 15100 50
#یورو نقدی 12:30:02 15950 15950 16450 16450 250
#دلار #سنا_خرید 10:57:25 14380 14380 14430 14430 50
#حواله #دلار #نیما 10:58:09 13432 13432 13432 13432 431
#دلار #دستوری 13:27:07