سبزه میدان

قیمت #دلار #حواله_ترکیه

1399-04-24

ساعت قیمت
15:29:49 24000
15:10:56 23900
15:04:42 23850
13:28:10 23750
12:45:01 23550
12:18:22 23600
12:01:10 23650

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1399-05-22

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار