سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #استانبول

1399-04-24

ساعت قیمت
15:29:38 23950
15:17:11 23900
15:06:05 23850
14:56:04 23800
13:46:08 23750
13:28:02 23700
13:13:01 23600
12:44:55 23550
12:00:09 23600

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1399-05-22

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار