سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #استانبول

1398-03-22

ساعت قیمت
14:00:59 13300
13:26:55 13250
13:26:17 13250
12:31:30 13200
12:09:44 13150
12:08:17 13150
11:37:13 13200

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-06-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار