سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #استانبول

1398-02-25

ساعت قیمت
16:46:48 14950
14:32:10 15000
14:12:26 15050
12:06:39 15100
10:44:39 15200

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-06-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار