سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #استانبول

1398-01-26

ساعت قیمت
13:57:28 13950
13:31:19 13900
13:14:27 13950
12:33:55 14000
11:37:45 14100

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-02-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار