سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #سلیمانیه

1399-04-09

ساعت قیمت
15:57:04 20600
15:41:18 20550
13:51:02 20600
13:26:12 20650
12:12:18 20600
11:29:40 20700

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1399-04-16

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار