سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #سلیمانیه

1398-12-07

ساعت قیمت
17:19:25 16100
16:30:18 16150
15:22:37 16100
14:45:13 16000
14:42:18 16050
14:12:31 16000
12:23:09 16050
11:12:08 16000

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1399-03-10

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار