سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #سلیمانیه

1398-03-02

ساعت قیمت
13:03:48 14300
12:19:23 14350
11:59:46 14300
11:58:05 14350
11:51:13 14400
10:49:09 14450
10:44:10 14500

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1399-03-10

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار