سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #سلیمانیه

1398-01-26

ساعت قیمت
15:40:50 13850
13:59:52 13950
13:02:08 13900
11:32:42 14050
11:14:54 14000

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-02-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار