سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #دبی

1398-08-26

ساعت قیمت
14:00:48 12600
13:27:31 12500
12:51:54 12600
11:30:48 12700
11:12:23 12500
10:34:40 12450

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-09-19

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار