سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #دبی

1398-04-30

ساعت قیمت
17:34:42 12250
13:27:49 12400
13:21:42 12450
13:17:39 12350
11:42:41 12300
11:29:23 12250
11:28:04 12200
10:46:45 12150
10:45:18 12100

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-07-26

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار