سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #دبی

1398-03-22

ساعت قیمت
13:21:11 13250
13:20:23 13250
13:09:03 13200
12:21:36 13150
12:14:00 13100
11:15:39 13150

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-06-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار