سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #دبی

1398-01-26

ساعت قیمت
13:53:47 14000
13:51:03 13950
12:27:53 14000
12:23:47 13980
11:20:21 14050
11:08:30 14020
10:49:15 14000

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-02-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار