سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #هرات

1399-05-12

ساعت قیمت
16:40:24 23200
13:28:12 23000
12:53:46 22900
12:10:02 22800

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1399-05-17

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار