سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #هرات

1398-09-11

ساعت قیمت
15:05:20 12750
11:04:18 12700
10:48:58 12800

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-09-19

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار