سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #هرات

1398-04-30

ساعت قیمت
16:59:26 12200
16:09:21 12200
14:27:51 12250
14:18:59 12200
13:12:42 12250
11:06:50 12150
10:39:59 12050

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-06-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار