سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #هرات

1398-03-22

ساعت قیمت
14:18:07 13150
13:14:34 13100
11:14:37 13050

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-06-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار