سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #هرات

1398-02-25

ساعت قیمت
17:24:40 14800
16:56:45 14750
16:00:51 14700
15:53:19 14750
14:35:50 14800
11:52:25 14900
10:41:55 15000

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-06-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار