سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #هرات

1398-01-26

ساعت قیمت
15:41:05 13750
14:00:07 13850
13:02:18 13800
11:15:05 13900
10:51:48 13800

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-02-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار