سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #شیراز

1398-03-22

ساعت قیمت
17:29:43 13000
14:16:19 13050
14:15:07 13050
14:01:44 13100
13:14:11 13050
12:49:34 13000
11:16:19 12900

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-06-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار