سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #اصفهان

1398-05-31

ساعت قیمت
13:41:47 11650

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-12-03

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 13:55:10 14680 14680 15080 15080 90
#دلار #صرافی_آزاد 13:54:45 14700 14700 15150 15150 50
#یورو نقدی 12:30:02 15950 15950 16450 16450 250
#دلار #سنا_خرید 10:57:25 14380 14380 14430 14430 50
#حواله #دلار #نیما 10:58:09 13432 13432 13432 13432 431
#دلار #دستوری 13:54:11