سبزه میدان

قیمت #یورو نقدی

1398-11-02

ساعت قیمت
12:20:51 14900
10:48:36 14950

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-12-03

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 12:58:25 14680 14680 14940 14940 20
#دلار #صرافی_آزاد 12:23:48 14700 14700 15000 15000 50
#یورو نقدی 12:30:02 15950 15950 16450 16450 250
#دلار #سنا_خرید 10:57:25 14380 14380 14430 14430 50
#حواله #دلار #نیما 10:58:09 13432 13432 13432 13432 431