سبزه میدان

قیمت #درهم_دبی

1399-04-10

ساعت قیمت
14:36:55 5690
13:32:07 5720
13:25:38 5710
12:23:52 5690
11:46:20 5710
11:42:55 5680
10:58:34 5740
10:57:57 5710

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1399-04-16

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار