سبزه میدان

قیمت #درهم_دبی

1398-09-11

ساعت قیمت
15:48:36 3470
12:23:07 3480
11:58:25 3485
11:54:50 3475
11:10:38 3470
10:52:17 3475
10:50:42 3440

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-09-19

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار