سبزه میدان

قیمت #درهم_دبی

1398-05-31

ساعت قیمت
13:28:48 3210
11:26:41 3200
11:06:35 3210
10:29:36 3205

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-12-03

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 13:45:23 14680 14680 14990 14990 20
#دلار #صرافی_آزاد 13:07:59 14700 14700 15100 15100 50
#یورو نقدی 12:30:02 15950 15950 16450 16450 250
#دلار #سنا_خرید 10:57:25 14380 14380 14430 14430 50
#حواله #دلار #نیما 10:58:09 13432 13432 13432