سبزه میدان

قیمت #درهم_دبی

1398-04-30

ساعت قیمت
17:34:22 3330
13:27:34 3370
13:20:55 3380
13:20:02 3360
13:06:21 3340
13:02:21 3330
12:39:32 3320
12:08:16 3310
11:29:33 3330
11:27:43 3320
10:46:29 3300
10:45:02 3280

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-06-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار