سبزه میدان

قیمت #درهم_دبی

1398-01-26

ساعت قیمت
13:53:31 3800
13:52:20 3790
13:50:38 3780
12:23:17 3800
11:19:37 3820
11:08:03 3810
10:48:51 3800

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-02-02

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار