سبزه میدان

قیمت #درهم_دبی

1397-12-23

ساعت قیمت
13:01:38 3610
11:35:49 3620
11:29:44 3610
11:00:18 3600
10:58:23 3620
10:45:47 3630
10:24:49 3640

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1397-12-28

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار