سبزه میدان

قیمت #دلار نقدی #قم

1398-11-26

ساعت قیمت
11:57:39 13950
11:25:51 13900

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-12-03

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 12:25:36 14680 14680 14880 14880 10
#دلار #صرافی_آزاد 12:23:48 14700 14700 15000 15000 50
#یورو نقدی 12:30:02 15950 15950 16450 16450 250
#دلار #سنا_خرید 10:57:25 14380 14380 14430 14430 50
#حواله #دلار #نیما 10:58:09 13432 13432 13432 13432 431