سبزه میدان

قیمت #دلار #نقدی

1399-04-24

ساعت قیمت
16:28:41 23670
15:00:36 23680
14:51:53 23600
13:52:24 23550
13:37:08 23450
13:27:45 23400
13:13:52 23300
13:11:50 23200
12:45:26 23150
12:19:56 23250
11:32:25 23300
11:12:28 23320
10:52:15 23330

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1399-05-22

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار