سبزه میدان

قیمت #دلار #نقدی

1398-12-07

ساعت قیمت
17:28:58 15850
16:19:55 15890
15:26:40 15880
15:11:06 15850
14:52:20 15840
14:37:27 15830
14:13:22 15850
13:43:36 15880
12:55:35 15870
12:34:17 15780
11:36:13 15770
11:07:15 15800
10:51:46 15750

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1399-03-10

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات

ارتباط با ما

قیمت لحطه ای دلار