سبزه میدان

قیمت #دلار #نقدی

1398-05-31

ساعت قیمت
13:03:58 11590
12:14:08 11580
12:13:29 11570
10:56:55 11590
10:50:44 11580
10:28:48 11630

سبزه میدان

قیمت لحظه ای دلار

1398-12-03

دلار ساعت اول وقت کمترین بیشترین قیمت تغییرات
#دلار #نقدی 13:55:10 14680 14680 15080 15080 90
#دلار #صرافی_آزاد 13:54:45 14700 14700 15150 15150 50
#یورو نقدی 12:30:02 15950 15950 16450 16450 250
#دلار #سنا_خرید 10:57:25 14380 14380 14430 14430 50